Vad det innebär att delta

Medverkan i studien innebär att du oavsett behandling:

 • Får fylla i frågeformulär samt genomgå tester av Din fysiska funktionsförmåga hos sjukgymnast/fysioterapeut före behandling, efter 3 månader samt 1 år efter avslutad behandling. Med test av fysisk funktionsförmåga menas exempelvis mätning av nackrörlighet, nackmuskeluthållighet, nervfunktion, handstyrka och balans.

 • Genomför undersökning med magnetkamera, ultraljudstest, blod- och salivprov samt undersökning av balans och nackens positionssinne som utförs vid Linköpings Universitetssjukhus innan och efter 3 månaders nack-specifik träning.

 • Godkänner att data som samlas från frågeformulären registreras på en dator. Innan inmatning i dator avkodas samtliga data så att ingen koppling till person kan göras. Kodnyckeln förvaras inlåst och kan enbart nås via projektansvarig.

  Sammanställning och rapport av data görs så att ingen koppling till enskild person kan göras. Samtliga behandlare och utvärderare har tystnadsplikt. Forskningsmaterialet betraktas som journalhandling och faller inom sekretesslagen.

 • Godkänner att data får inhämtas från hälsovården angående antal besök i vården för dina nackbesvär. Endast data som kan kopplas till att du sökt vård och/eller behandling för nackbesvär kommer efterfrågas. Journaler kommer inte att läsas, det är endast registrering av antal besök som kommer sammanställas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Godkänner att data får inhämtas från läkemedelsregistrering angående mediciner som förskrivits för att lindra smärta. Inga andra uppgifter om läkemedel kommer efterfrågas. Data kommer användas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Godkänner att data inhämtas från Försäkringskassan angående antal sjukskrivningsdagar för nackbesvär. Ingen annan data om sjukskrivning för andra orsaker kommer efterfrågas. Data kommer användas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Godkänner att data som samlas från magnetkameran arkiveras i Region Östergötlands bildarkiv. Data kommer att hanteras av extern part, AMRA Medical AB, och innan inmatning i dator och analys av bildmaterialet avkodas samtliga data så att ingen koppling till person kan göras. Kodnyckeln förvaras inlåst och kan enbart nås via projektsamordnare och projektansvarig.

  Sammanställning och rapport av data görs så att ingen koppling till enskild person kan göras. Samtliga behandlare och utvärderare har tystnadsplikt. Forskningsmaterialet betraktas som journalhandling och faller inom sekretesslagen.

 • Lämnar blodprov och salivprov som lagras i PAINOMICS biobank.

 • Samtycker till att personuppgifter hanteras. Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet via projektsamordnare Anneli Peolsson. De uppgifter som hanteras i forskningsstudien är de som fås via enkätsvar, register samt genom mätningar av sjukgymnast. Rätt att ansöka om information och få rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter finns.

 • För dig som deltar i den internetbaserade träningen, lösenord används för att garantera att inte obehöriga kan få tillgång till internet-programmet.

 • Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.